שיעור הקנסות המוטלים בשל נהיגה במהירות מופרזת:

כאשר נהג נתפס נוהג ברכבו, במהירות העולה על המהירות המותרת על פי חוק, ברובם המכריע של המקרים, יהיה צפוי לקנס כספי. כאשר מדובר בדרך עירונית גובה הקנס יהיה  250 ש"ח בשל חריגה של עד 20 קמ"ש ו- 750 ש"ח בשל חריגה שבין 21 ל- 30 קמ"ש. כאשר מדובר בדרך שאינה עירונית גובה הקנס יהיה  250 ש"ח בשל חריגה של עד 25 קמ"ש ו- 750 ש"ח בשל חריגה שבין 26 ל- 40 קמ"ש.

הזמנה לדין בשל מהירות מופרזת- אימתי?

בשל חריגה של 31 קמ"ש ומעלה בדרך עירונית או חריגה של 41 קמ"ש ומעלה בדרך שאינה עירונית יועמד הנהג לדין ויקבל לידיו או לביתו הזמנה לדין הכוללת פירוט העבירה ותאריך הדיון. במקרים מסוימים, עוד טרם ברור אשמתו של הנהג, תיתכן ותוטל על הנהג פסילה מנהלית ל- 30 יום.

 

באילו אמצעים עושה שימוש משטרת ישראל על מנת לאכוף עבירות של מהירות מופרזת?

מד מהירות לייזר מסוגL.T.I 20 – 20:

מכשיר זה מופעל על ידי שוטר המוסמך להפעילו. ההסמכה מתקבלת לאחר שעבר השוטר קורסים והשתלמויות הנוגעים להפעלת מכשיר זה.

כינויו של מכשיר מדידה זה הוא הממל"ז. השאלה האם תוצאת המדידה של מכשיר זה הינה מדויקת נדונה רבות בפסיקה ואף נקבע, בעניין הממל"ז, כי תיתכן סטייה של 5 קמ"ש בתוצאת המדידה ועל כן יש להפחית 5 קמ"ש מהתוצאה המתקבלת. כך למשל, אדם שנוהג ברכבו ונתפס על ידי שוטר נוסע במהירות של 90 קמ"ש בקטע כביש בו מותרת מהירות של 60 קמ"ש. לאחר שיציג השוטר את תוצאת המכשיר בפני הנהג, יפחית ממנה 5 קמ"ש כך שמהירות נסיעתו תהא 85 קמ"ש.

אופן הפעלתו של מכשיר הממל"ז:

כאשר שוטר מכוון את מכשיר המדידה לרכב הנחשד בעיניו כי נוסע במהירות מופרזת, שולח מכשיר הממל"ז קרן לייזר, אינפרה אדום לנקודה בה מכוון השוטר את המכשיר על הרכב המגיע בכיוון נסיעתו. מיד לאחר פגיעת הקרן ברכב, חוזרת הקרן לכיוון מכשיר המדידה. כעת יש בידי מכשיר המדידה שני נתונים. האחד, משך הזמן עד אשר הקרן הגיעה לרכב והשני, משך הזמן בו לקח לקרן לחזור למכשיר המדידה. נתונים אלו מאפשרים למעשה, בעזרת חישוב אנליטי, לקבוע את מהירות נסיעת הרכב. תהליך זה קורה פעמים רבות בכל מדידה ומדידה. התוצאה המתקבלת היא למעשה המהירות הממוצעת המתקבלת מכל המדידות שנעשו בבדיקה אחת.

את מכשיר הממל"ז, כך על פי הוראות היצרן, ניתן להפעיל בשני אופנים, האחת על גבי חצובה והשנייה על ידי אחיזתו ביד. היצרן של מכשיר הממל"ז קבע כי טרם השימוש במכשיר יש לבצע ארבע בדיקות אשר יבטיחו כי המכשיר תקין וינפק מדידות נכונות ומדויקות:

א. בדיקת תצוגה.

ב. בדיקת כיול.

ג. בדיקה עצמית.

ד. בדיקת תיאום.

החשיבות של הפעלת המכשיר על פי הוראות היצרן:

מכשיר זה נדון רבות בפסיקה, ונקבע כי המדובר במכשיר תקין אשר יש ביכולתו לנפק תוצאות מדידה מדויקות של רכב הנחשד כי נסע במהירות העולה על המהירות המותרת. עם זאת, על השוטר המפעיל את מכשיר הממל"ז לפעול בהתאם להוראות היצרן וכללי המדידה המופיעים בהוראותיו.

הפסיקה בעניין מכשיר הממל"ז, בין היתר, התוותה מספר כללים מנחים, כאשר הנטל להוכחתם מונח על כתפי התביעה, כאשר זו חפצה להסתמך על תוצאה שהתקבלה לצורך הוכחת מהירות נסיעתו של אדם פלוני. וכך נקבע:

א. המפעיל את מכשיר הממל"ז יהיה שוטר מיומן ומוסמך להפעילו.

ב. יש להראות כי המכשיר פעל בצורה תקינה בשעת הפעלתו.

ג. יש להראות כי המכשיר הופעל בתוואי שטח המתאים למדידה על ידי מכשיר מסוג זה.

מכשיר Bee III IL- דבורה:

מכשיר הדבורה שונה ממכשיר הממל"ז באפן פעולתו. בעוד שמכשיר הממל"ז עובד בשיטת לייזר, מכשיר הדבורה עובד בשיטת רדאר. ניתן להפעיל את המכשיר בין אם הניידת עומדת ובין אם היא בתנועה. בנוסף, ניתן לבחור את כיוון הקליטה של המכשיר כלומר, ניתן לקלוט גם רכבים המגיעים מהכיוון הנגדי.

כאמור, את מכשיר הדבורה ניתן להפעיל בשלושה מצבים שונים, כאשר הניידת עליה מותקן המכשיר נמצאת במצב סטטי, כאשר הניידת עליה מותקן המכשיר נמצאת בתנועה עם כיוון נסיעתו של הרכב הנמדד וכאשר הניידת עליה מותקן המכשיר נמצאת בתנועה נגד כיוון נסיעתו של הרכב הנמדד.

כיצד פועל מכשיר הדבורה:

על גבי הניידת עליה מותקן המכשיר ישנן שתי אנטנות העובדות בשיטה של רדאר, כאשר רכבים נכנסים לתחום קליטת הרדאר המכשיר נכנס לפעולה. על גבי הלוח של מכשיר הדבורה ישנו איור של ניידת ומסביבה חיצים המורים על כיוון ההפעלה של המכשיר. המהירות של הרכב הנמדד ושל הניידת  מופיעה אף היא על גבי הלוח של מכשיר הדבורה. כך, יכול השוטר להשוות בין המהירות של הניידת כפי שמופיעה בלוח השעונים לבין מהירות הניידת כפי שמופיעה על גבי הלוח של מכשיר הדבורה. באופן זה יכול השוטר לבחון האם המכשיר מציג מהירות תקינה ומדויקת.

בפסיקה נקבע כי התוצאות המתקבלות על ידי מכשיר הדבורה הינן אמינות ומדויקות, אך זאת בכפוף לקיומם של תנאי הפעלה שיבטיחו מדידה תקינה וחסרת סטיות.

חשוב לדעת:

על מנת שיתקבלו תוצאות מדויקות המשקפות נכונה את המהירות בה נסע הרכב הנמדד, על השוטר להפעיל את המכשיר בו הוא משתמש לפי כללים ברורים ופרוצדורה נוקשה שאין לסטות ממנה. לא אחת נתקלים בקשיים ראיתים הקשורים למיומנותו של המפעיל את המכשיר,  וכאשר ישנם כשלים הנובעים ממיומנותו של המפעיל יש לכשלים אלו השפעה ישירה על מהימנותה של הבדיקה.

Categoryמאמרים