פקודת התעבורה מייחסת חבות פלילית לעובר העברה, אך יחד עם זאת הדבר אינו נחשב לרישום פלילי כפי שנרשם לאדם אשר מבצע עבירה אשר אינה נחשבת לעבירה תעבורתית, אותו רישום תעבורתי נירשם בגיליון עברות תעבורה.

עברות תעבורתיות מתייחסות לכל עברה אשר מתרחשת בזמן נהיגה בכלי רכב מנועי כגון: נהיגה תחת השפעת אלכוהול ו/או סמים , נהיגה בשכרות, נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים, נהיגה במהירות מופרזת, נהיגה ללא רישיון, נהיגה רשלנית, נהיגה ביד אחת, נהיגה תוך כדי דיבור בפלאפון ללא דיבורית, נהיגה ללא קסדה, נהיגה נגד כיוון התנועה, חציית קו הפרדה רצוף, הפקרת אדם (פגע וברח), אי מתן זכות קדימה, נהיגה ללא חגורה, סיכון הולכי רגל במעבר חצייה, אי ציות לתמרורים, נהיגה בזמן פסילת רישיון.

אין מניעה כי אדם יבצע עבירה פלילית אשר תכלול בתוכה גם עבירה תעבורתית, ייתכן כי במקרה הנ"ל אדם יורשע בפלילים ובד בבד יורשע אותו אדם גם בגין עברות התעבורה המיוחסות לו בבית המשפט לתעבורה באותו איזור בו נתפס מבצע את העבירה.

הורשע אדם בעבירת תעבורה או בעבירה לפי חוק אחר הכרוכה בנהיגה ברכב, רשאי בית המשפט שהרשיעו, או שנתן, גם אם לא הרשיעו, צו שירות לפי סימן ד'1 לפרק ו' לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – צו שירות), או צו מבחן לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], תשכ"ט-1969 (להלן – צו מבחן), נוסף על כל עונש אחר במקומו, לפסול אותו מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה, לצמיתות או לתקופה מסוימת או עד שיתמלאו התנאים שקבע בית המשפט ולחייבו לקבל הדרכה בנהיגה נכונה כפי שקבע שר התחבורה באישור ועדת הכלכלה של הכנסת; לעניין סעיף זה, רואים צו שירות או צו מבחן כעונש אחר אף אם ניתן ללא הרשעה.

היה לשוטר יסוד להניח כי אדם עבר עבירת קנס וכי התקיימו נסיבות מחמירות הקשורות באותו אדם או בביצוע העבירה, יודיע לו כי יוגש נגדו אישום ותימסר לו הזמנה למשפט לפי חוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965.

Categoryמאמרים